ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร


ประกาศขอเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารจากเดิม วารสารอิเล็กทรอนิกส์วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนเป็น วารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


ประกาศเมื่อ : 31 มกราคม 2566