แนวทางการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



เอกสารยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์