หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อขอรับรองการทำวิจัยในมนุษย์


หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อขอรับรองการทำวิจัยในมนุษย์


ประกาศเมื่อ : 27 ตุลาคม 2565